POLECAMY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

STATUT
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY MARTY WIECKIEJ

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

1.     Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie:

a.      Kodeksu Prawa Kanonicznego,

b.    Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”,

c.      Ustawy z dnia 17.05.1989 roku „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”,

d.    niniejszego statutu.

2.     Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Marty Wieckiej.

3.     Patronką Stowarzyszenia jest błogosławiona siostra Marta Wiecka – dziewica, świętem patronalnym dzień 30 maja (wspomnienie liturgiczne błogosławionej siostry Marty Wieckiej).

4.     Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych oraz organizacją katolicką w myśl ustawy z dnia 17.05.1989 roku „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

§2

1.     Siedzibą stowarzyszenia jest Nowy Wiec.

2.     Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Diecezji Pelplińskiej.

§3

1.     Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może realizować działania w kraju oraz poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2.     Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie może nawiązać współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura. 

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem głównym Stowarzyszenia jest jednoczenie ludzi w duchu moralności chrześcijańskiej oraz wartości, jakimi kierowała się w życiu błogosławiona siostra Marta Wiecka.

§8

Cele szczegółowe:

1.     szerzenie kultu i pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,

2.     pogłębianie znajomości katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,

3.     pogłębianie polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego,

4.     upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich,

5.     prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej i zawodowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

6.     przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu,

7.     rozwój społeczności lokalnych, ochrona oraz propagowanie ich dóbr kultury, sztuki, historii i tradycji,

8.     wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia,

9.     promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich aspektach: duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, ewangelizacyjnym, duszpasterskim, społecznym, charytatywnym, pedagogicznym i stosunków międzyosobowych.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2.     podejmowanie zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

a)    organizowanie uroczystości religijnych i patriotycznych,

b)    otaczanie opieką miejsc i pomników pamięci narodowej oraz miejsc kultu świętych,

c)     przygotowywanie programów artystycznych,

3.     podejmowanie zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

4.     podejmowanie zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5.     podejmowanie zadań w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

6.     podejmowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów, kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

7.     podejmowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8.     podejmowanie zadań w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

9.     podejmowanie zadań w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,

10.           organizowanie działalności kształceniowej i samokształceniowej, kulturalnej i religijnej, w szczególności poprzez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje i inne podobne formy,

11.           wydawanie książek, czasopism, broszur, map, informatorów związanych z celami Stowarzyszenia,

12.           angażowanie różnych środowisk we wspólne działania.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§10

1.     Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.     Stowarzyszenie posiada członków:

a.     zwyczajnych,

b.    wspierających,

c.      honorowych,

§11

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6.     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

7.     Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Statutu oraz postępowania w myśl Regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.     biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.      udziału w zebraniach, warsztatach, szkoleniach, wykładach, wyjazdach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.    zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c.      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.    regularnego opłacania składek.

§14

1.     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzega Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.     Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.     Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b.    Wykluczenia przez Zarząd:

·  Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście  miesięcy

·  Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

·  Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

c.      Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d.    Śmierci członka  lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.     Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§16

Stowarzyszenie zgodnie z kanonem 324 §2 KPK dobiera swobodnie doradcę - asystenta kościelnego - spośród kapłanów pełniących zgodnie z przepisem prawa posługę w diecezji, potrzebuje on jednak zatwierdzenia Biskupa Pelplińskiego.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§18

1.     Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.     W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszaniu w czasie trwanie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

Walne Zebranie Członków

§21

1.     Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.     Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.     Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty zwołania Walnego Zebranie Członków

4.     Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a.     z własnej inicjatywy,

b.    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c.      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy

a.     określenie ogólnych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.    uchwalenie zmian statutu,

c.      wybór odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.    udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i.       podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§23

1.     Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2.     Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się, co najmniej Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

3.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

a.     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b.    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c.      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d.    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f.       przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g.    zwoływanie Walnego Zebrania,

h.    ustalanie wysokości składek członkowskich,

i.       podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,

j.        stwarzanie warunków do współpracy i utrzymanie łączności ze wszystkimi osobami i grupami oraz środowiskami, które realizują cele zbliżone z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie.

Komisja Rewizyjna

§25

1.     Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 osób w tym z Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.    ocena pracy Zarządu, w tym całorocznych sprawozdań i bilansu,

c.      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d.    składanie wniosku do Walnego Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e.     składanie wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f.       składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

§27

1.       Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.     składki członkowskie,

b.    darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne,

c.      dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d.    dochody z działalności gospodarczej.

2.     Cały dochód Stowarzyszenia (również z działalności gospodarczej Stowarzyszenia) służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.     Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie.

4.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6.     Majątkiem Stowarzyszenia są także ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.

7.     Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

8.     Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

9.     Zabronione jest wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§28

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Sposób reprezentacji

§29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział VI – Rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Biskupa Pelplińskiego, jeśli działalność Stowarzyszenia wyrządza szkodę doktrynie lub dyscyplinie kościelnej albo powoduje zgorszenie wiernych (zgodnie z kan. 326 §1 KPK).

§31

1.     Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w przypadku niemożności osiągnięcia zamierzonych celów.

2.     Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji.

§32

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra – z zachowaniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców zostaną przeniesione na instytucje realizujące cele analogiczne do celów Stowarzyszenia, wskazane wyraźnie przez Walne Zebranie Członków podczas posiedzenia, o którym mowa wyżej.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględna większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§34

Każdorazowa zmiana statutu wymaga przejrzenia przez Biskupa Pelplińskiego.

§35

Stowarzyszenie może posiadać swoje logo, odznakę oraz flagę i używać pieczęci organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisam.

 

 

Status został przyjęty Uchwałą Zebrnia Założycielskiego dnia 19 maja 2014r.