POLECAMY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (4 Votes)

REGULAMIN KONKURSU MARTA WIECKA DZIŚ – EDYCJA V

 

I. Wprowadzenie

 

 1. Organizatorem Konkursu Marta Wiecka Dziś, jest Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej,
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 6-8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjalnych) z terenu Diecezji Pelplińskiej
  i Województwa Pomorskiego
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest:

a. na etapie szkolnym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego).

b. na etapie rejonowym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań
i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

c. na etapie finałowym:

s Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księzy Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań
i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finału.

 1. Patronat nad konkursem sprawuje:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna – Biskup Diecezji Pelplińskiej

 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Radio Głos.

 

II. Cele konkursu

 

 1. Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 2. Zainteresowanie uczniów wiedza religijną.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.
 4. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

 

III. Etap szkolny

 

 1. Za przeprowadzenie i powołanie Komisji Konkursowej tego etapu odpowiadają placówki szkolne.
 2. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 15 STYCZNIA 2019 roku, drogą elektroniczną na adres: lub pocztą na adres:
  Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin.
 3. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, w dniu 18 STYCZNIA 2019 roku.
 4. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, przekazane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu nie później niż do dnia 17 STYCZNIA 2019 roku.
 5. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu zamkniętego.
 6. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 7. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych od dnia etapu szkolnego, wysyła wyniki na adres: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin. wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu finałowego, podpisaną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie „Marta Wiecka Dziś”.
 8. Do etapu rejonowego przechodzą maksymalnie cztery osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów,
 9. W sytuacji gdyby należało zakwalifikować do kolejnego etapu więcej niż 4 osoby, które osiągnęły najwyższe punktacje, komisja szkolna przeprowadza dogrywkę, by wyłonić max 4 osoby, które przejdą do etapu rejonowego. Pytania do dogrywki Komisja przygotowuje na podstawie książki Znak jedności we własnym zakresie.
 10. Uczestnicy decyzją swoich rodziców/opiekunów są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz na publikacje imienia i nazwiska na liście wyników konkursu, na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej. Warunkiem udziału ucznia w finale konkursu jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia.

 

IV. Etap rejonowy

 

 1. Za przeprowadzenie etapu rejonowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 2. Etap rejonowy odbędzie się: 27 LUTEGO 2019 roku. w dwóch rejonach.
 3. Rejonową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 4. Etap rejonowy polega na rozwiązaniu testu zamkniętego
 5. Do etapu finałowego Komisja kwalifikuje 40 uczniów. Z każdego rejonu bezpośrednio przechodzi do finału 15 osób z najlepszymi wynikami. Po podsumowaniu wyników z obu rejonów Komisja zaprasza kolejne 10 osób z najwyższą punktacją, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
 6. Komisja może zakwalifikować dodatkowe osoby, jeśli osiągnęły identyczną punktację jak ostatni uczniowie z listy zakwalifikowanych.
 7. Miejsca organizacji etapu rejonowego zostaną podane najpóźniej w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego.

 

V. Etap finałowy

 

 1. Za przeprowadzenie etapu finałowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 2. Etap finałowy odbędzie się: 27 MARCA 2019 roku. w miejscu wskazanym przez Organizatora, najpóźniej w dniu przeprowadzenia etapu rejonowego.
 3. Finałową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 4. Etap finałowy składa się z testu zamkniętego i otwartego.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu, zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

 

VI. Zakończenie

 

 1. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej w zakładce KONKURS oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Organizator za udział w etapie rejonowym i finałowym zapewnia dyplomy oraz nagrody.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 1. Tekst źródłowy na etap szkolny w postaci 1 bezpłatnego egzemplarza książki:
  s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, - Organizator zapewnia w każdej szkole która bierze udział w konkursie po raz pierwszy. Ponadto szkoły które zgłoszą finalistów otrzymają z wyprzedzeniem pozostałe teksty źródłowe obowiązujące na etapie rejonowym i finałowym.
 2. W przypadku dużej liczby uczestników na etapie szkolnym istnieje możliwość dostarczenia bezpłatnych dodatkowych egzemplarzy książki – w tym celu prosimy o kontakt z Koordynatorem lub e-mail:
 3. Zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w pkt. III/10 obowiązani są dostarczyć uczestnicy etapu rejonowego i finał
 4. Organizator chcąc wyjść naprzeciw nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu informuje, iż istnieje możliwość zaproszenia przedstawiciela Stowarzyszenia na katechezę z filmem, którą możemy przeprowadzić w szkole na lekcji religii, celem zachęcenia uczniów do udziału w konkursie. Konieczne jest z wyprzedzeniem uzgodnienie dogodnego terminuz koordynatorem.
 5. Dane kontaktowe:
  1. Koordynator Konkursu

Ks. Kamil Sobiech

Tel: 505 – 258 – 749

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

Karol Szczepiński

Tel: 606 – 916 – 243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

W przypadku chęci zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie prosimy o wiadomość email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w odpowiedzi prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz wzór zgody rodziców.