POLECAMY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (4 Votes)

REGULAMIN KONKURSU MARTA WIECKA DZIŚ – EDYCJA V

 

I. Wprowadzenie

 

 1. Organizatorem Konkursu Marta Wiecka Dziś, jest Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej,
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 6-8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjalnych) z terenu Diecezji Pelplińskiej
  i Województwa Pomorskiego
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest:

a. na etapie szkolnym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego).

b. na etapie rejonowym:

s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań
i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

c. na etapie finałowym:

s Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księzy Misjonarzy, Kraków 2008, oraz dodatkowe teksty przedstawione przez Organizatora (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań
i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanych tekstów źródłowych).

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finału.

 1. Patronat nad konkursem sprawuje:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna – Biskup Diecezji Pelplińskiej

 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Radio Głos.

 

II. Cele konkursu

 

 1. Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 2. Zainteresowanie uczniów wiedza religijną.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.
 4. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

 

III. Etap szkolny

 

 1. Za przeprowadzenie i powołanie Komisji Konkursowej tego etapu odpowiadają placówki szkolne.
 2. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 15 STYCZNIA 2019 roku, drogą elektroniczną na adres: lub pocztą na adres:
  Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin.
 3. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, w dniu 18 STYCZNIA 2019 roku.
 4. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, przekazane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu nie później niż do dnia 17 STYCZNIA 2019 roku.
 5. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu zamkniętego.
 6. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 7. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych od dnia etapu szkolnego, wysyła wyniki na adres: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin. wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu finałowego, podpisaną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie „Marta Wiecka Dziś”.
 8. Do etapu rejonowego przechodzą maksymalnie cztery osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów,
 9. W sytuacji gdyby należało zakwalifikować do kolejnego etapu więcej niż 4 osoby, które osiągnęły najwyższe punktacje, komisja szkolna przeprowadza dogrywkę, by wyłonić max 4 osoby, które przejdą do etapu rejonowego. Pytania do dogrywki Komisja przygotowuje na podstawie książki Znak jedności we własnym zakresie.
 10. Uczestnicy decyzją swoich rodziców/opiekunów są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz na publikacje imienia i nazwiska na liście wyników konkursu, na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej. Warunkiem udziału ucznia w finale konkursu jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia.

 

IV. Etap rejonowy

 

 1. Za przeprowadzenie etapu rejonowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 2. Etap rejonowy odbędzie się: 27 LUTEGO 2019 roku. w dwóch rejonach.
 3. Rejonową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 4. Etap rejonowy polega na rozwiązaniu testu zamkniętego
 5. Do etapu finałowego Komisja kwalifikuje 40 uczniów. Z każdego rejonu bezpośrednio przechodzi do finału 15 osób z najlepszymi wynikami. Po podsumowaniu wyników z obu rejonów Komisja zaprasza kolejne 10 osób z najwyższą punktacją, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
 6. Komisja może zakwalifikować dodatkowe osoby, jeśli osiągnęły identyczną punktację jak ostatni uczniowie z listy zakwalifikowanych.
 7. Miejsca organizacji etapu rejonowego zostaną podane najpóźniej w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego.

 

V. Etap finałowy

 

 1. Za przeprowadzenie etapu finałowego odpowiada Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 2. Etap finałowy odbędzie się: 27 MARCA 2019 roku. w miejscu wskazanym przez Organizatora, najpóźniej w dniu przeprowadzenia etapu rejonowego.
 3. Finałową Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
 4. Etap finałowy składa się z testu zamkniętego i otwartego.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu, zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

 

VI. Zakończenie

 

 1. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej w zakładce KONKURS oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Organizator za udział w etapie rejonowym i finałowym zapewnia dyplomy oraz nagrody.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 1. Tekst źródłowy na etap szkolny w postaci 1 bezpłatnego egzemplarza książki:
  s. Józefa Wątroba, Znak Jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008, - Organizator zapewnia w każdej szkole która bierze udział w konkursie po raz pierwszy. Ponadto szkoły które zgłoszą finalistów otrzymają z wyprzedzeniem pozostałe teksty źródłowe obowiązujące na etapie rejonowym i finałowym.
 2. W przypadku dużej liczby uczestników na etapie szkolnym istnieje możliwość dostarczenia bezpłatnych dodatkowych egzemplarzy książki – w tym celu prosimy o kontakt z Koordynatorem lub e-mail:
 3. Zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w pkt. III/10 obowiązani są dostarczyć uczestnicy etapu rejonowego i finał
 4. Organizator chcąc wyjść naprzeciw nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu informuje, iż istnieje możliwość zaproszenia przedstawiciela Stowarzyszenia na katechezę z filmem, którą możemy przeprowadzić w szkole na lekcji religii, celem zachęcenia uczniów do udziału w konkursie. Konieczne jest z wyprzedzeniem uzgodnienie dogodnego terminuz koordynatorem.
 5. Dane kontaktowe:
  1. Koordynator Konkursu

Ks. Kamil Sobiech

Tel: 505 – 258 – 749

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

Karol Szczepiński

Tel: 606 – 916 – 243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

W przypadku chęci zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie prosimy o wiadomość email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w odpowiedzi prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz wzór zgody rodziców.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MARTA WIECKA – BŁOGOSŁAWIONA Z POMORZA

I. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Konkursu Marta Wiecka Dziś, jest Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej,
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu Diecezji Pelplińskiej.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest: O. Izydor Borkiewicz OFM Conv, W trosce o ciała i dusze cierpiących, Kraków 2011 (ewentualne wątpliwości, co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygane będą na podstawie podanego tekstu źródłowego).
 4. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, w maju 2019r.
 5. Patronat nad konkursem sprawują:
 • Ksiadz mgr Jacek Spychalski – Dziekan dekanatu tczewskiego
 • Ksiądz dr Jan Doppke – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
 • Mgr Dorota Kościjańczuk – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie
 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Radio Głos.

II. Cele konkursu

 1. Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała, na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka,Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 2. Zainteresowanie uczniów wiedza religijną.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.
 4. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

III. Organizacja konkursu

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Organizator we współpracy z innymi podmiotami, placówkami i instytucjami.
 2. Zgłoszenia (poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dla każdego ucznia, zaopatrzonej w stosowną aprobatę dyrekcji szkoły, wzór wg załącznika) przyjmowane są do 31 MARCA 2019r, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub pocztą na adres: Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Nowy Wiec 27, 83-421 Wysin.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń do konkursu o czym poinformuje w odrębnym ogłoszeniu.
 4. Konkurs odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora w odrębnym ogłoszeniu.
 5. Każda placówka szkolna (rozumiana jako pojedyncza szkoła lub zespół szkół kierowany przez tę samą dyrekcję) może zgłosić do konkursu max. 6 uczniów.
 6. W przypadku większej liczby chętnych na poziomie szkolnym czy klasowym, katecheta lub inny nauczyciel prowadzący, w dowolnej formie przeprowadza eliminacje szkolne mające na celu wyłonienie max. 6 kandydatów do udziału w   konkursie. Eliminacje powinny polegać na sprawdzeniu wiedzy uczniów z zakresu lektury konkursowej.
 7. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich przez co rozumie się szkoły których proces edukacyjny zakończony jest maturą - liceum i technikum. W konkursie nie biorą udziału uczniowie szkół zawodowych, wieczorowych czy zaocznych.
 8. Uczestnicy konkursu otrzymają pytania konkursowe w formie testu zamkniętego.
 9. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 10. Uczestnicy niepełnoletni decyzją swoich rodziców/opiekunów są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz na publikacje imienia i nazwiska na liście wyników konkursu, na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia.
 11. Uczestnicy pełnoletni zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z organizacją konkursu zgodnie z załącznikiem do Regulaminu. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie podpisanego stosownego oświadczenia.
 12. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej.
 13. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu, zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

IV. Zakończenie

 1. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej w zakładce KONKURS oraz przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Organizator za udział w konkursie zapewnia dyplomy oraz nagrody.

V. Informacje dodatkowe

 1. Tekst źródłowy w postaci 1 bezpłatnego egzemplarza książki:
  - Organizator zapewnia w każdej szkole która bierze udział w konkursie po raz pierwszy.
 2. W przypadku dużej liczby uczestników istnieje możliwość dostarczenia bezpłatnych dodatkowych egzemplarzy książki – w tym celu prosimy o kontakt z Koordynatorem lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
 3. Zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w pkt. III/6 obowiązani są dostarczyć wszyscy uczestnicy.
 4. Organizator chcąc wyjść naprzeciw nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu informuje, iż istnieje możliwość zaproszenia przedstawiciela Stowarzyszenia na katechezę z filmem, którą możemy przeprowadzić w szkole na lekcji religii, celem zachęcenia uczniów do udziału w konkursie. Konieczne jest z wyprzedzeniem uzgodnienie dogodnego terminuz koordynatorem.
 5. Dane kontaktowe:

  Koordynator Konkursu

Ks. Kamil Sobiech

Tel: 505 – 258 – 749

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej

Karol Szczepiński

Tel: 606 – 916 – 243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

W przypadku chęci zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie prosimy o wiadomość email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w odpowiedzi prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz stosowne zgody.